Stadgar

§1 Föreningens namn, ändamål, syfte och varaktighet
Föreningens namn är Höganäs Makerspace.
Föreningen har sitt säte i Höganäs. Föreningen är en ideell förening.
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden, samt öppen för alla.
Föreningen Höganäs Makerspace verkar i Höganäs med omnejd och har som huvudsakligt syfte att bidra till det kreativa skapandet av saker och ting genom att tillhandahålla verktyg och en miljö där man kan experimentera och bygga samt inspireras och stödja varandra.

1.1 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs att medlemsantalet understiger 10 st., och beslut med 2/3 delars majoritet av två på varandra följande möten av typen års- eller föreningsmöte, med minst två månaders mellanrum, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.
Beslut om upplösning av föreningen kan endast fattas av årsmöte, på vars dagordning ärendet varit uppfört i samband med kallelsen. Årsmötet beslutar i händelse av upplösning hur det skall förfaras med föreningens eventuella tillgångar/skulder.


§2. Medlemskap
Föreningsmedlem godkänner föreningens stadgar och att föreningen lagrar och hanterar
vederbörandes personuppgifter, även på datamedia.

2.1 Inträde
Som medlem räknas den som erlagt medlemsavgift för innevarande verksamhetsår, samt uppgivit namn, adress och e-postadress.

2.2 Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek för kommande år bestäms på årsmöte. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej.

2.3 Utträde
Medlemskap upphör i följande fall:
• På egen skriftlig begäran och då med omedelbar verkan, undantaget styrelsemedlem, som måste anmäla utträde minst 2 månader i förväg.
• Om medlemsavgift ej erläggs på anmodan inom angiven tid.
• Om medlemmen utesluts av föreningsmöte, på grund av att denne orsakat föreningen skada eller motverkat dess syfte. Medlem som orsakat föreningen skada eller motverkar dess syfte kan under en angiven tidsperiod, dock längst fram till närmaste förenings- eller årsmöte, avstängas av styrelsen, som förutom medlemmen ifråga måste vara enig. Avstängningsfrågan skall tas upp och beslutas om av första förenings-/årsmöte efter avstängningen. Medlemmen skall då ges tillfälle att yttra sig. Beslut om förlängd tidsbestämd avstängning eller eventuell åtföljande definitiv uteslutning måste stödjas av minst 3⁄4 av föreningsmötet respektive årsmötet, undantaget den berörda medlemmen. Vid lika röstetal har styrelseordförande utslagsröst. Avstängning är verksam under av föreningsmötet fastställd tid. Om uteslutning kan endast beslutas av årsmöte.


§3. Förtroendevalda, styrelse
Alla förtroendevalda utom revisorer måste vara medlemmar i föreningen. Styrelsen kan ha 3 – 8 medlemmar inklusive ev. suppleanter, men skall minst bestå av:
• Ordförande
• Kassör
• Sekreterare

Styrelsen väljs för ett eller två verksamhetsår av årsmötet. Styrelsen sammanträder minst två gånger per år på ordförandens kallelse, vilken skall vara styrelseledamöterna tillhanda senast en vecka före mötet. Kallelsen kan vara muntlig. Varje styrelsemedlem äger rätt att hos ordföranden begära sammankallande av styrelsemöte. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. För att styrelsen skall äga beslutsrätt krävs att minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande. Vid styrelsemöte skall skriftligt protokoll föras. Styrelsemötenas protokoll är ej i sin helhet offentliga. Styrelsen avgör vilka delar som skall vara tillgängliga för hela föreningen.


§4. Verksamhetsår, mötesordning
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med vanligt år. I allmänhet gäller:
• På föreningsmöten inklusive årsmöten har alla medlemmarna varsin röst. Vid lika resultat har styrelseordförande utslagsröst.
• Omröstningar sker normalt medelst acklamation, om inte rösträkning begärts. Röstning sker då antingen medelst handuppräckning eller som sluten omröstning.
• Personfrågor skall avgöras i sluten omröstning med majoritetsbeslut. Vid lika röstetal har
styrelseordföranden utslagsröst.

4.1 Årsmöten
Ordinarie årsmöte äger rum en gång om året i första kvartalet.
Extra årsmöte kan sammankallas av styrelsen eller om minst 1⁄4 av medlemmarna så kräver, och har då samma beslutsrätt som ordinarie årsmöte.
Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen senast 4 veckor innan mötets datum. Dagordning skall bifogas kallelsen.
Inkomna motioner och propositioner skall bifogas kallelsen. De kända enskilda motionerna och propositionerna skall framgå av dagordningen. Motioner skall sändas in i elektronisk form senast 5 veckor innan årsmötet.
På årsmötet måste minst 5 medlemmar närvara för att det skall vara beslutsmässigt.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Alla medlemmar har närvaro-, yttrande- och rösträtt, fullmakter godkänns ej.
På årsmötet utses styrelse, föreningsrevisor samt fastställs budget och verksamhetsplan.
Vid frågan om styrelsens ansvarsfrihet får inte styrelsen rösta. Vid lika röstetal i denna fråga så har föreningsrevisorn utslagsröst.

4.2 Föreningsmöten
Föreningsmöte kan sammankallas av styrelsen eller om minst 1⁄4 av medlemmarna så kräver, och har då beslutsrätt i de frågor som angivits i dagordningen som bifogats kallelsen, förutom årsmötesfrågor.
Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligen senast 2 veckor innan mötets datum. Dagordning skall bifogas kallelsen. Kallelse kan ske på elektronisk väg, utom till medlem som krävt att få denna per vanlig postgång.
Föreningsmöten beslutar om löpande verksamhetsfrågor som styrelsen eller 1/4 av medlemmarna funnit av sådan vikt att hela föreningen bör beredas möjlighet att ta ställning, yttra sig och rösta om.

4.3 Krav på dagordning
På ordinarie årsmöte, extraordinarie årsmöte och föreningsmöte skall minst följande punkter upptas på dagordningen:
• Mötets öppnande.
• Fråga om mötets behöriga utlysande.
• Val av ordförande och sekreterare för mötet samt 2 justerare tillika rösträknare.
• Fastställande av dagordningen.
• Behandling av motioner och propositioner.
• Tid för nästa möte.
• Mötets avslutande.


På ordinarie årsmöte skall dessutom följande punkter ingå:
• Styrelsens verksamhetsberättelse.
• Kassa och revisionsberättelse.
• Frågan om avgående styrelses ansvarsfrihet.
• Val av ordförande samt ledamöter, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
• Val av valberedning.
• Val av minst en revisor för det kommande året.
• Fastställande av budget och medlemsavgift för det kommande året.
• Fastställande av den verksamhetsplan som lagts fram av den avgående styrelsen. Vid mötena skall skriftligt protokoll föras, vilket skall justeras.


§5. Revision

Till grund för revision av verksamheten ligger stadgarna och svensk lagstiftning. Revision av föreningens verksamhet, bokföring och bokslut utföres av minst en revisor. Revisorn (revisorerna) utses av årsmötet. Revisorerna framlägger till årsmötet sin berättelse för föregående verksamhetsår tillsammans med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen.


§6. Stadgar
För att dessa stadgar skall ändras, krävs 3/4 majoritet i röstetalet på 2 på varandra följande årsmöten med minst 4 veckor emellan. Ärendet skall ha framgått av kallelserna till årsmötet.